กิจกรรมเสียงจากภาคี

จำนวน 4 ประเด็น คือ 1) คนไร้สัญชาติกับสิทธิขั้นพื้นฐาน 2) คลินิกเพื่อสุขภาพจิตของบุคลากร 3) ผู้สูงอายุติดเตียง ขาดผู้ดูแลสุขภาพ ขาดรายได้ 4) เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

สถานที่:

เวทีกลาง ชั้น 2

วัน/เวลา:

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 12:00 - 13:00 น.