ปาฐกถาพิเศษ

โดย ๑) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ๒) นางทิวาพร ศรีวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี

สถานที่:

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)

วัน/เวลา:

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 10:30 - 11:00 น.