วีดิทัศน์ “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ”

สถานที่:

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)

วัน/เวลา:

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 10:00 - 10:10 น.