นโยบาย By Young

โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) (ภาษาอังกฤษ พร้อมระบบล่ามแปล)

สถานที่:

ห้อง BB201

วัน/เวลา:

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 12:30 - 14:00 น.