เปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

โดย นายแพทย์กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2562

สถานที่:

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)

วัน/เวลา:

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 10:20 - 10:30 น.