สุขภาวะกับการท่องเที่ยวชุมชนย่านเก่า

โดย สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่:

ห้อง BB203

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 12:30 - 14:00 น.