ปาฐกถาพิเศษ

โดย Mrs. Khuất Thị Hải Oanh Executive Director of Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สถานที่:

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)

วัน/เวลา:

๒o ธันวาคม ๒๕๖๒ 13:50 - 14:05 น.