ปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

โดย นายแพทย์กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2562

สถานที่:

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)

วัน/เวลา:

๒o ธันวาคม ๒๕๖๒ 14:05 - 14:25 น.