เสวนาทบทวนอดีต..มองปัจจุบัน..สานต่ออนาคต นักสานพลังฯ เพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ

โดย เครือข่ายนักสานพลัง

สถานที่:

เวทีกลาง ชั้น 2

วัน/เวลา:

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 13:00 - 14:00 น.