ชวนคิด ชวนคุย 12 ปี ของการขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพ “จากธรรมนูญสุขภาพฉบับแรกถึงฉบับปัจจุบัน”

โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สถานที่:

ห้อง BB202

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 12:30 - 14:00 น.