ดาวน์โหลดเอกสาร

Fact Sheet มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
Fact Sheet วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
Fact Sheet รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
Fact Sheet การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
สูจิบัตร
Info graphic กลไกสานพลังการพัฒนาฯ 1
Info graphic กลไกสานพลังการพัฒนาฯ 2
Info graphic แบคทีเรียดื้อยา 1
Info graphic แบคทีเรียดื้อยา 2
Info graphic ยุงลาย 1
Info graphic ยุงลาย 2
Info graphic สื่อออนไลน์ 1
Info graphic สื่อออนไลน์ 2
Info graphic สุขใจไม่คิดสั้น 1
Info graphic สุขใจไม่คิดสั้น 2
Info graphic พื้นที่สาธารณะ 1
Info graphic พื้นที่สาธารณะ 2
Poster แบคทีเรียดื้อยา
Poster ผลกระทบจากสื่อออนไลน์
Poster พื้นที่สาธารณะชุมชนและเมือง
Poster ปราบยุงลาย
Poster สานพลังการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
Poster สุขใจ-ไม่คิดสั้น
PDF คำปาฐกถา นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก
PDF คำปาฐกถา นางทิวาพร ศรีวรกุล
PPT ปาฐกถา นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ
PPT ปาฐกถา นายอายุ จือปา
เอกสารหลัก มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
เอกสารผนวกหลัก มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
เอกสารร่างมติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
เอกสารหลัก วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
เอกสารผนวกหลัก 1 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
เอกสารผนวกหลัก 2 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
เอกสารร่างมติ วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
เอกสารหลัก รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
เอกสารผนวกหลัก รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
เอกสารร่างมติ รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
เอกสารหลัก การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
เอกสารผนวกหลัก การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
เอกสารร่างมติ การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
เอกสารหลัก รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ