การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

มติ 8.5 วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข

สถานที่:

ห้องประชุม 3 (BB401 ชั้น4)

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 14:00 - 17:00 น.