ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน

สถานที่:

จุดลงทะเบียน บริเวณ ชั้น 1

วัน/เวลา:

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 08:00 - 09:45 น.