ผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ลงทะเบียน

สถานที่:

จุดลงทะเบียน บริเวณชั้น 1

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 08:30 - 09:30 น.