สานเสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน

โดย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)

สถานที่:

เวทีกลาง ชั้น 2

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 12:00 - 13:00 น.