พักรับประทานอาหารว่าง

สถานที่:

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 10:00 - 10:10 น.