พักรับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่:

วัน/เวลา:

๒o ธันวาคม ๒๕๖๒ 12:00 - 13:00 น.