รวมพลังพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมสูงวัย

โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

สถานที่:

เวทีกลาง ชั้น 2

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 13:00 - 14:00 น.