กิจกรรมเวทีกลาง

สถานที่:

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 12:00 - 14:00 น.