ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 2

1) วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว 2) รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

สถานที่:

ห้องประชุม 2 (วายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5)

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 14:00 - 17:00 น.