ผู้เข้าร่วมประชุมรับเอกสารเพิ่มเติม

สถานที่:

จุดบริการเอกสารบริเวณชั้น 4

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 08:30 - 09:30 น.