การเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม

สถานที่:

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)

วัน/เวลา:

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 09:45 - 10:00 น.