เสวนา “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด”

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

สถานที่:

ห้อง Auditorium ชั้น 3

วัน/เวลา:

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 13:00 - 15:30 น.