การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

สถานที่:

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 12:30 - 14:00 น.