ปาฐกถาพิเศษ

โดย 1) นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ ประธานร่วมสมาคมสหกิจศึกษาโลก และกรรมการบริหารสถาบัน คลังสมองของชาติ

สถานที่:

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 09:30 - 10:00 น.