พักรับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่:

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 12:00 - 13:30 น.