พักรับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่:

วัน/เวลา:

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 12:10 - 13:30 น.