การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

“คนเปลี่ยนเมือง เมืองเปลี่ยนคน” โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ

สถานที่:

ห้องประชุม 4 (BB402 ชั้น4)

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 14:00 - 17:00 น.