สานพลังการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเชื่อมโยงกลไก และประเด็น: ชาติ-จังหวัด-พื้นที่

“ประเด็นเกษตร อาหารปลอดภัย และความปลอดภัยทางถนน” โดย คณะกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตาม มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สถานที่:

ห้องประชุม 3 (BB401 ชั้น4)

วัน/เวลา:

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 14:00 - 17:00 น.