ประมวลภาพรวมของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 พร้อมกิจกรรมพิธีปิดแบบมีส่วนร่วม

สถานที่:

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)

วัน/เวลา:

๒o ธันวาคม ๒๕๖๒ 14:25 - 14:40 น.