18 ธันวาคม 2562
08:00 - 09:45 น.
จุดลงทะเบียน บริเวณ ชั้น 1
09:45 - 10:00 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
10:00 - 11:00 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
10:00 - 10:10 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
10:10 - 10:20 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
10:20 - 10:30 น.
เปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

โดย นายแพทย์กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2562

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
10:30 - 11:00 น.
ปาฐกถาพิเศษ

โดย ๑) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ๒) นางทิวาพร ศรีวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
11:00 - 11:10 น.
11:10 - 11:20 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
11:20 - 12:10 น.
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

รายงานการความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จำนวน ๙ มติ ได้แก่ (๑) มติ ๑.๓ นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๒) มติ ๕.๑๑ กลไกและกระบวนสมัชชาสุขภาพ (๓) มติ ๖.๓ แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน (๔) มติ ๘.๒ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (๕) มติ ๑๐.๑ การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น (๖) มติ ๑๐.๒ การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา (๗) มติ ๑๐.๓ ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๘) มติ ๑๐.๔ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (๙) มติ ๑๑.๒ ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
12:10 - 13:30 น.
12:30 - 14:00 น.
12:30 - 14:00 น.
นโยบาย By Young

โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) (ภาษาอังกฤษ พร้อมระบบล่ามแปล)

ห้อง BB201
12:30 - 14:00 น.
ป่าชุมชนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

โดย คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

ห้อง BB203
12:30 - 14:00 น.
ที่ดินคือชีวิต...ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

โดย องค์การแอคชั่นเอด ประเทศไทย

ห้อง BB204
12:30 - 14:00 น.
พระสงฆ์กับการพัฒนากาย และจิตวิญญาณ

โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

ห้อง BB205
12:30 - 14:00 น.
12:00 - 13:00 น.
กิจกรรมเสียงจากภาคี

จำนวน 4 ประเด็น คือ 1) คนไร้สัญชาติกับสิทธิขั้นพื้นฐาน 2) คลินิกเพื่อสุขภาพจิตของบุคลากร 3) ผู้สูงอายุติดเตียง ขาดผู้ดูแลสุขภาพ ขาดรายได้ 4) เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

เวทีกลาง ชั้น 2
13:00 - 14:00 น.
เวทีกลาง ชั้น 2
13:00 - 15:30 น.
เสวนา “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด”

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

ห้อง Auditorium ชั้น 3
14:00 - 17:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 1

1) ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน 2) การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
14:00 - 17:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 2

1) วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว 2) รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

ห้องประชุม 2 (วายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5)
14:00 - 17:00 น.
สานพลังการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเชื่อมโยงกลไก และประเด็น: ชาติ-จังหวัด-พื้นที่

“ประเด็นเกษตร อาหารปลอดภัย และความปลอดภัยทางถนน” โดย คณะกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตาม มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ห้องประชุม 3 (BB401 ชั้น4)
14:00 - 17:00 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

“รู้เท่าอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างเข้าใจ... เด็กไทยกับโลกออนไลน์” โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ

ห้องประชุม 4 (BB402 ชั้น4)
19 ธันวาคม 2562
08:30 - 09:30 น.
จุดลงทะเบียน บริเวณชั้น 1
08:30 - 09:30 น.
จุดบริการเอกสารบริเวณชั้น 4
09:30 - 10:00 น.
ปาฐกถาพิเศษ

โดย 1) นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ ประธานร่วมสมาคมสหกิจศึกษาโลก และกรรมการบริหารสถาบัน คลังสมองของชาติ

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
09:30 - 10:00 น.
ปาฐกถาพิเศษ

โดย 2) นายอายุ จือปา คนรุ่นใหม่ผู้พัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง และเจ้าของแบรนด์กาแฟ “อาข่า อ่ามา”

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
10:00 - 10:10 น.
10:10 - 12:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 1

1) ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน 2) การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
10:10 - 12:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 2

1) วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว 2) รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

ห้องประชุม 2 (วายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5)
10:10 - 12:00 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

มติ 9.4 สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข

ห้องประชุม 3 (BB401 ชั้น4)
10:10 - 12:00 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

มติ 4.2 การจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ..ไม่คิดสั้น) โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข

ห้องประชุม 4 (BB402 ชั้น4)
12:00 - 13:30 น.
12:30 - 14:00 น.
12:30 - 14:00 น.
นโยบาย by Young

โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ห้อง BB201
12:30 - 14:00 น.
ห้อง BB202
12:30 - 14:00 น.
สุขภาวะกับการท่องเที่ยวชุมชนย่านเก่า

โดย สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ห้อง BB203
12:30 - 14:00 น.
PM 2.5 ฝุ่นขนาดเล็ก กับผลกระทบที่ไม่เล็กต่อสังคมไทย

โดย เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย

ห้อง BB204
12:30 - 14:00 น.
ห้อง BB205
12:30 - 14:00 น.
การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับประเทศ

โดย สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ และเครือข่ายสายใยวิชาการภาคใต้

ห้อง BB207
12:30 - 14:00 น.
การเฝ้าระวังและกลไกการจัดการต่อนโยบายกัญชาทางแพทย์

โดย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)

ห้อง Auditorium ชั้น 3
12:00 - 14:00 น.
12:00 - 13:00 น.
สานเสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน

โดย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)

เวทีกลาง ชั้น 2
13:00 - 14:00 น.
เวทีกลาง ชั้น 2
14:00 - 17:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 1

1) ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน 2) การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
14:00 - 17:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 2

1) วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว 2) รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

ห้องประชุม 2 (วายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5)
14:00 - 17:00 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

มติ 8.5 วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข

ห้องประชุม 3 (BB401 ชั้น4)
14:00 - 17:00 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

“คนเปลี่ยนเมือง เมืองเปลี่ยนคน” โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ

ห้องประชุม 4 (BB402 ชั้น4)
20 ธันวาคม 2562
09:00 - 10:00 น.
จุดลงทะเบียน บริเวณชั้น 1
09:00 - 10:00 น.
จุดบริการเอกสารบริเวณชั้น 2
10:00 - 12:00 น.
เวทีเสวนาเรื่อง “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ”

วิทยากร : นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้แทน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการ กสทช., สื่ออิสระ นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี จ.สงขลา, ประธาน กขป. เขต ๑๒, อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย : นายประสาน อิงคนันท์

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
11:30 - 12:30 น.
เวทีกลาง ชั้น 2
12:00 - 13:00 น.
13:00 - 13:30 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
13:30 - 13:50 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
13:50 - 14:40 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
13:50 - 14:05 น.
ปาฐกถาพิเศษ

โดย Mrs. Khuất Thị Hải Oanh Executive Director of Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
14:05 - 14:25 น.
ปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

โดย นายแพทย์กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2562

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
14:05 - 14:25 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
14:25 - 14:40 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)