ติดต่อสมัชชาสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 02-832-9000
แฟกซ์: 02-832-9001-2