การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับประเทศ

โดย สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ และเครือข่ายสายใยวิชาการภาคใต้

สถานที่:

ห้อง BB207

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 12:30 - 14:00 น.