พักรับประทานอาหารว่าง

สถานที่:

วัน/เวลา:

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 11:00 - 11:10 น.