การแถลงข่าวมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

สถานที่:

เวทีกลาง ชั้น 2

วัน/เวลา:

๒o ธันวาคม ๒๕๖๒ 11:30 - 12:30 น.