การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

มติ 4.2 การจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ..ไม่คิดสั้น) โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข

สถานที่:

ห้องประชุม 4 (BB402 ชั้น4)

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 10:10 - 12:00 น.