ผู้เข้าร่วมประชุมรับเอกสารเพิ่มเติม

สถานที่:

จุดบริการเอกสารบริเวณชั้น 2

วัน/เวลา:

๒o ธันวาคม ๒๕๖๒ 09:00 - 10:00 น.