การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

มติ 9.4 สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข

สถานที่:

ห้องประชุม 3 (BB401 ชั้น4)

วัน/เวลา:

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 10:10 - 12:00 น.