เวทีเสวนาเรื่อง “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ”

วิทยากร : นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้แทน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการ กสทช., สื่ออิสระ นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี จ.สงขลา, ประธาน กขป. เขต ๑๒, อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย : นายประสาน อิงคนันท์

สถานที่:

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)

วัน/เวลา:

๒o ธันวาคม ๒๕๖๒ 10:00 - 12:00 น.