ผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ลงทะเบียน

สถานที่:

จุดลงทะเบียน บริเวณชั้น 1

วัน/เวลา:

๒o ธันวาคม ๒๕๖๒ 09:00 - 10:00 น.