กิจกรรมเวทีกลาง

สถานที่:

วัน/เวลา:

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 12:30 - 14:00 น.