ระเบียบวาระ

ร่างระเบียบวาระการประขุม
เอกสาร
ระเบียบวาระที่ 2.1 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
ระเบียบวาระที่ 2.2 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
ระเบียบวาระที่ 2.3 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
ระเบียบวาระที่ 2.4 การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ระเบียบวาระที่ 2.5 รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ